Top lista

Top lista za 06.06.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Usvojen rebalans Budžeta za 2019. godinu i formirano JP “Hidro – put Gradiška”

Odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su juče rebalans Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 34 675 000 KM, koji je u odnosu na prvobitno usvojeni budžatski okvir za tekuću godinu uvećan za 2.070.000 KM, te odluku o formiranjnu Javnog preduzeća “Hidro – put” Gradiška.

Gradonačelnik Zoran Adžić rekao je da je rebalans budžata pokazatelj da se mnogo radilo u godini koja je na izmaku, te da su ostvareni i dodatni prihodi kroz gradjevinsko – investicionu izgradnju gradjevinskih operativa i privredni razvoj na području grada.

“Donijeli smo i jednu stratešku odluku formiranjem Javnog komunalnog preduzeća “Hidro – put Gradiška””, rekao je Adžić i istakao da je to preduzeće koje će se u budućnosti baviti održavanjem lokalnih nekategorisanih puteva i održavanjem kanalske odvodne mreže u sistemu odbrana od poplava.

On je dodao da na području grada postoji 500 kilometar sekundarne i tercijalne kanalske mreže koja je u prethodnom periodu slabo održavana a koja je jako bitna za sistem odbrane od poplava na čitavom prostoru grada.

“Željeli smo da formiramo kompaniju iz prihoda koje već imamo i stavki koje imamo u Budžetu a koje smo koristili za održavanje nekategorisanih puteva kroz odjeljenje u “Gradskoj čistoći” a održavanje kanalske mreže smo riješavali raspisivanjem tendera” rekao je Adžić i dodao da će osnivanjem preduzeća za tu namjenu za isti iznos novca biti urađeno monogo više posla.

Odbornik PDP-a Radislav Dončić rekao je da je opozicija najviše kritika uputila zbog uvećanja cijena komunalnih usluga preduzeća “Gradska čistoća” Gradiška.

Na 30. redovnom zasjedanju gradske skupštine u okviru rebalansa Budžeta usvojene su odluke o izmjenama programa podrške razvoju poljoprivrede u opštini Gradiška za 2019. godini, korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu naknade od poljoprivrednog zemljišta , zajedničke komunalne potrošnje, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva, hidromelioracionog sistema za 2019. godinu, uredjenja gradjevinskog zemljišta, socijalne zaštite i finansiranja sporta na području Gradiške.

Usvojene su i odluke o izmjenama programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i zaštite od požara za 2019. godinu.

Odbornici su usvojili i Program provodjenja Strategije unapredjenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja za 2015 – 2020. godinu grada Gradiška za 2020.godinu, Plan rada JP ”Radio Gradiška” i druge odluke.

Odbornici su usvojili  odluke o visini zakupnine za poslovne zgrade, prostorije, društvene domove, garaže i druge nepokretnosti u svojini grada Gradiška za 2020. godinu, o fondu stambenih jedinica, visini zakupnine za stanove i postupku subvencionisanja zakupnine za stanove iz fonda socijalnog stanovanja na području grada Gradiška, o davanju u zakup poslovnih prostorija u svojini grada Gradiška neposrednom pogodbom Osnovnoj muzičkoj školi „Branko Smiljanić“ i davanju na korišćenje poslovnog prostora u svojini grada Gradiška Centru za socijalni rad Gradiška.

Usvojena je i odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška, o izmjeni Odluke o organizovanju i uklađivanju akata kao i Statutarne odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška.

Odbornici su usvojili i odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Hidro-put Gradiška“d.o.o. Gradiška i utvrđivanju visine novčane naknadečlanovima Nadzornog odbora preduzeća „Hidro-put Gradiška“, o izmjenama Odluke o platama funkcionera i naknadama odbornicima Skupštine grada Gradiška i iznosu novčane naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica za 2020. godinu.

Na sjednici su usvojene odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana kružne raskrsnice na ulazu u Agroindustrijsku zonu Nova Topola i davanju subvencije Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Gradiška za dogradnju objekta Bolnice,  Zaključci o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana „Kej“, Urbanističkog plana za naseljeno mjesto Orahova 2019.-2039. godina i davanju saglasnosti na izmjene cjenovnika usluga komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška, Izvještaj o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Gradiška za period 30. maj 2017. -31. oktobar 2019. godine, o realizaciji Plana mjera za otklanjanje nedostataka po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Gradiška za 2017. godinu, Izvještaj komunalnog preduzeća „Vodovod“ Gradiška o izvršenju usvojene tarifne metodologije iprijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Na sjednici je Branislav Radinović imenovan za člana Gradske izborne komisije grada Gradiška , a imenovani su i v.d. članovi Nadzornog odbora JP “Hidro – put Gradiška”.

Share With: