Održana obuka o identifikaciji najčešćih faktora erozije zemljišta i bujičnih poplava, te mogućnosti prevencije i ublažavanja njihovih štetnih posljedica

Identifikacija najčešćih faktora erozije zemljišta i bujičnih poplava, te mogućnosti prevencije i ublažavanja njihovih štetnih posljedica bili su glavni cilj edukacija predstavnika lokalnih samouprava u Republici Srpskoj na obuci  koja je održana danas u Kulturnom centru Gradiška.

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ratko Ristić rekao je da je na obuci bilo riječi o tome kako lokalne samouprave mogu da urede prostor, edukuju ljude i organizuju svoje unutrašnje stručne  potencijale da se negativni efekti prirodnih pojava svedu na minimum.

„Opštine trebaju pripremiti operativne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda, da ih evidentiraju i da se pregledaju dionice riječnih i potočnih korita i vide kritična mjesta gdje može doći do zagušenja. Da se procjeni koliki bi broj ljudi bio ugrožen ako dođe do izlivanja i da se preduzmu mjere na čišćenju riječnih tokova i putnih propusta kao i kako da se organizuje štab za vanredne situacije“ rekao je Ristić.

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Marijana Kapović Solomon rekla je da je ovaj fakultet partnerska institucija projekta Evropske unije koji se bavi pitanjima poplava i bujičnih tokova u BiH. Ona je istakla da su današnjoj obuci prisustvovali predstavnici najugroženijih opština iz Republike Srpske.

„Mi smo odabrali desetak lokalnih zajednica koje se nalaze u slivu rijeke Save i dijelom u slivu rijeke Bosne, a koje su u protekloj decenije pretrpijele štete od poplava“ rekla je Solomonova.

Šef Odsjeka civilne zaštite grada Gradiška Slobodan Knežević rekao je da na teritoriji Gradiške postoje područja koja su perodično podložna bujičnim poplavama.

„Padine Kozare i Prosare su vodom bogata područja i brzo se stvaraju bujične poplave. Poseban problem pravi tok rijeke Lubine, a Vrbaške i Jablanice u manjem obimu što je posljedica višegodišnjeg neodržavanja toka tih rijeka i bacanja otpada. Ove riječice prave štetu na poljoprivrednim usijevima. Erozija zemljišta se javlja u Turjaku, zaseok Trnovac gdje imamo pojavu klizišta“, rekao je Knežević.

SETOF projekat pod nazivom: Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava: Razvoj kurikuluma na univerzitetima zemalja zapadnog Balkana na području Republike Srpske  provodi partnerska institucija Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci koja je organizator obuke za predstavnike lokalnih samouprava, a učesnici obuke su bili Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu koji je ujedno i koordinator projekta i Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu, kao partner u projektu.

 

G.Vlainić

Share With: